Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις 2021-11-14T22:38:08+00:00

Εργασιακές Σχέσεις

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

Με εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία χειριζόμαστε και παρακολουθούμε τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

  • Κατάρτιση προσυμφώνων και συμβάσεωνεργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, Κανονισμών Εργασίας, ΚωδίκωνΔεοντολογίας.
  • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.
  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
  • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά νπιδ και νπδδ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.