Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο 2021-11-14T22:36:49+00:00

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο τα φάσμα του αστικού δικαίου, όπως αυτό ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα άλλα και την ειδική αστική νομοθεσία.Μερικοί μόνο από τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους ειδικευόμαστε είναι:

  • Κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, αποδοχή κληρονομίας, εκδόσεις κληρονομητηρίου, δημοσιεύσεις διαθηκών, αποποιήσεις κληρονομίας ή προσβολές νόμιμης μοίρας
  • Οικογενειακές διαφορές. Διαζύγια και γαμικές διαφορές. Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. Υιοθεσίες. Δικαστική συμπαράσταση και επιτροπεία.
  • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
  • Αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήμτα.
  • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
  • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.
  • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
  • Διαφορές εμπράγματου δικαίου, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου.