Έκδοση συντάξεων – Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

Έκδοση συντάξεων – Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο 2022-10-09T18:32:18+00:00

Έκδοση συντάξεων – Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι πιστοποιημένο για την έκδοση συντάξεων

Το δικηγορικό μας γραφείο, ως πιστοποιημένο για την έκδοση συντάξεων έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αφορούν στον ασφαλισμένο και έχει τη δυνατότητα να εκδίδει απόφαση σύνταξης και βεβαιώσεις και να καταχωρεί, όταν απαιτείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ,

Ειδικότερα το δικηγορικό μας γραφείο με ειδίκευση, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα αναλαμβάνει:

  • Την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.
  • Τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
  • Τη διαπίστωση της ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου και τη σχετική βεβαίωση ή την υποβολή αίτησης για ρύθμιση.
  • Τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
  • Την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, η οποία πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα.
  • Την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, ύστερα από πλήρη προετοιμασία του συνταξιοδοτικού φακέλου και την εν συνεχεία διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης ενέργειας (όπως είναι, η κατάθεση και η ανάκτηση αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών στο αρμόδιο υποκατάστημα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας της υπόθεσης, η ανάθεση της έκδοσης απόφασης στο γραφείο μας) έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης.
  • Την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις προϋποθέσεις και την προοπτική συνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και όλες τις περιπτώσεις συντάξεων, ήτοι γήρατος, χηρείας και αναπηρίας.
  • Τη σύνταξη αναλυτικής προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συνταξίμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει ο υποψήφιος συνταξιούχος.
  • Την υποβολή αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που τυχόν απαιτούνται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς και την διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης ενέργειας και την έκδοση απόφασης αναγνώρισης χρόνων.
  • Την υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας