Εταιρίες – Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρίες – Εμπορικό Δίκαιο 2021-11-14T22:36:39+00:00

Εταιρίες – Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρίες και επαγγελματίες, αναλαμβάνοντας την εξώδικη και δικαστηριακή τους εκπροσώπησησε όλο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης.

Οι εντολείς μας υποστηρίζονται στο σύνολο των εργασιών, που κάθε φορά απαιτούνται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού ελέγχου των εταιρειών, της διαπραγμάτευσης και του τελικού σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής συμφωνίας, με έμφαση :

  • Στη διαδικασία σύστασης, εγκατάστασης και λειτουργίας εταιρειών κάθε νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, offshorecompanies)
  • Στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεων και την αντιπροσώπευση ενώπιων δημόσιων αρχών και δικαστηρίων, αλλά και την αναδιάρθρωση εταιρειών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου, τη λύση, τη συγχώνευση και την εξαγορά εταιρειών.
  • Στις ποικίλες μορφές διεπιχειρηματικής συνεργασίας και διαμεσολαβητικών συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις διανομής, αντιπροσωπείας, franchising, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας, σχεδιασμός δικτύων εμπορίας και διανομής.
  • Στον έλεγχο και διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της επιχείρησης, εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, σε κάθε αναφυόμενη διαφορά που συνδέεται με την λειτουργία της επιχείρησης (εργατική, φορολογική, επιβολή προστίμων κ.ο.κ
  • Στο πτωχευτικό δίκαιο, δηλαδή στον ειδικό κλάδο του εμπορικού δικαίου που αποσκοπεί είτε στην σύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών πτωχεύσαντος εμπόρου, μέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισης της περιουσίας του, είτε στην αναδιοργάνωση της επιχείρησής του μέσω της υπαγωγής στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ΠτΚ.

Περαιτέρω, το γραφείο μας δεσμεύεται για την συνεπή παροχή έγκυρων νομικών συμβούλων για θέματα που άπτονται της εταιρικής καθημερινότητας με την δυναμική και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των ανακύπτοντων ζητημάτων και την πλήρη ενημέρωση της επιχείρησης για τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της.